Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Spolek pro záchranu historických památek Přešticka vznikl 10. prosince 1996 (na obr. níže vidíte první razítko spolku). Jsme malý spolek, s počtem členů pohybujícím se okolo 30 osob. Z nichž zhruba třetinu tvoří občané důchodového věku. Nemáme žádný nemovitý majetek ani žádné zaměstnance.

Spolek pro záchranu historických památek Přešticka se kromě jiného věnuje seznamování veřejnosti s památkami a s výsledky své práce, shromažďování finančních prostředků pro záchranu památek, dokumentování dokončených akcí v příležitostných regionálních publikacích, propagaci života a díla slavných rodáků a osvětové činnosti.

Zrod našeho spolku je spojen s restaurováním varhan v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích. V té době zakládající členové spolku hledali možnost seznámit veřejnost s probíhajícími pracemi na restaurování varhan a získání peněz pro vydávání brožurek o této akci. Jako ideální řešení se ukázalo založení spolku (tehdy ještě občanského sdružení).

Všichni zakládající členové spolku byli zároveň členy Nadace pro dostavbu hlavních věží chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích. Ta vznikla v r. 1993 a v r. 1996 již ukončovala činnost. Nadace byla vytvořena pouze a právě jen k účelu dostavby věží kostela a tak s dokončením akce musela zaniknout. K oficiálnímu zániku uvedené nadace došlo 4. prosince 1996.spolek.jpg

Již od samého vzniku spolku dochází k úzké spolupráci s vedením města Přeštice a tato pokračuje po celou dobu trvání spolku bez ohledu na to, jaká politická reprezentace stojí v čele města. Ihned po vzniku městského muzea – Domu historie Přešticka se navázala úzká spolupráce mezi spolkem a muzeem. S ohledem na činnost spolku a muzea je to logické. Ostatně již od samého počátku zde byla i personální provázanost. Zakládající členka spolku paní Věra Kokošková byla v době vzniku muzea ředitelkou Kulturního zařízení Přeštice, pod které nově vzniklé muzeum několik prvních let patřilo. Personální provázanost mezi spolkem a muzeem trvá dodnes a naopak ještě zesílila.

V různých obdobích docházelo k preferenci některých cílů nad jinými. V počátečním období to bylo zejména dokumentování památek a široká publikační činnost, kdy byla oslovována zejména laická veřejnost. Nesmazatelnou stopu zde zanechal zejména první předseda spolku Jan Mrkvička, jehož některé publikace se prodávají dodnes. Ing. Jiří Běl byl sice také autorem několika publikací, avšak význam jeho činnosti je zejména v oblasti dokumentační fotografie. Za zmínku stojí další ze zakládajících a dnes již nežijících členů spolku pan  Ondřej Květoň. Má za sebou úspěšnou videodokumentaci památek a svojí šikovností a obětavostí významně pomáhal s opravami některých exponátů pro Dům historie Přešticka. Podílel se tak na realizaci snu mnoha přeštických občanů mít v Přešticích muzeum.

Paní Věra Kokošková zaslouží vyzdvihnout zejména za tvorbu Osobností Přešticka, kdy sice první dvě vydání vydalo Kulturní zařízení Přeštice, ale zatím poslední, obsahově nejrozsáhlejší, vydala pod hlavičkou Spolku pro záchranu historických památek Přešticka. Asi málokterý region u nás má zpracovanou tak rozsáhlou encyklopedii významných osobností kulturního a uměleckého života jako Přešticko.

Spolek za dobu svého působení vydal patnáct různě obsáhlých publikací a dvanáct různých druhů pohlednic. Na dalších, které vydalo město Přeštice, nebo Kulturní zařízení, se pak členové spolku podíleli.

Určitým mezníkem pro historii spolku byl nejdříve příchod Mgr. Michala Tejčka (v té době pracoval ve Státním oblastním archivu v Klatovech) a následně i doc. PhDr. Michaely Ottové, Ph.D z Karlovy univerzity, kteří do spolku nadšenců, avšak laiků přinesly zkušenosti profesionálů a znalosti odborníků. Oba jmenovaní se stali spoluautory knihy Divotvůrkyně přeštická, kterou sice vydalo město Přeštice, ale která je po odborné stránce tím nejkvalitnějším, co kdy bylo o historii některé přeštické reálie zpracováno.

Z podnětu PhDr. Ottové se spolek ujal shánění peněz na restaurování zázračného obrazu Přeštické Piety. Nakonec se i díky dalším členům spolku, podařilo zrestaurovat nejen tento obraz, ale i několik jeho kopií a velký tepaný rám, v němž byl originál zázračného obrazu umístěn ještě v původním gotickémpo restaurování.jpg kostele.

Díky Mgr. Tejčkovi jsme ve spolupráci se  sdružením Genius loci českého jihozápadu uspořádali v Přešticích již dvě odborné konference na různá historická témata. Následně jsme vydali sborníky z těchto konferencí.

Významnou roli v činnosti spolku hraje také přednášková činnost, kdy spolek každý rok pořádá minimálně jednu přednášku na téma dávné i nedávné historie. Se členy spolku se můžete setkat při provázení v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích nebo v kostele sv. Ambrože ve Vícově. Mimochodem díky tomuto spolku se již opakovaně konala Noc kostelů právě ve vícovském kostele.

V průměru jednou za několik let pořádáme poznávací zájezdy po České republice, mající vztah k historii a Přešticím. Těchto zájezdů se účastní nejen členové spolku, ale i veřejnost.

Z podnětu badatele a publicisty Libora Marka jsme ve spolupráci s ním a mnoha dobrovolníky i z relativně vzdálených obcí začali v r. 2015 s odstraňováním náletových dřevin z okolí zříceniny hradu Skála. Po několika letech práce se návštěvníkům zjevila její mohutnost. V roce 2020 jsme s pomocí dotace od Plzeňského kraje nechali odborně sanovat zbytek branské věže, takže již nehrozí její zřícení.

Od roku 2016 věnujeme pozornost i přeštickému hřbitovu. Naší snahou je, aby se zachránily staré hroby místně významných lidí, kteří však již nemají potomky, kteří by se o jejich hroby starali. První hrob, o který se spolek začal starat, patří Anně Jelínkové, údajně nejstarší české herečce, která byla členkou herecké kočovné společnosti J. K. Tyla. Ve spolupráci s Federací židovských obcí v České republice se staráme o údržbu židovského hřbitova v Přešticích.

Petr Šatra 2023_07_12 -20.jpgZ podnětu spolku a ve spolupráci s ním nechalo město Přeštice v r. 2023 osadit tzv. kameny zmizelých na místech, kde žili naši židovští spoluobčané. Z několika desítek přeštických židů přežil holocaust pouze jeden stařec a jedna ještě nedospělá dívka. Ani jeden z nich se do Přeštic nevrátil.

Členové spolku se také podíleli na realizaci Svatovojtěšské naučné stezky po okolí Přeštic, kterou vytvořil KČT TOM Úhlava.

Kromě individuálních členů, má spolek i dva kolektivní členy, kterými jsou obce Příchovice a Radkovice. Za dvacet let prošla spolkem celá řada lidí, z nichž mnozí již nejsou mezi námi. Všem jim patří dík, stejně jako ostatním, kteří zde nebyli jmenováni. Všichni větším či menším dílem přispěli k tomu, že spolek kultivuje prostředí a občany nejen Přešticka.